Thông báo

Thông báo về tình hình soạn thảo và tổ chức triển khai các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ từ 28/01 đến 01/02/2013

18/05/2018

Trong thời gian qua (đến 01/02/2013), Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, kết quả cụ thể được nêu chi tiết tại tệp tin đính kèm.