Thông báo

Thông báo Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích

18/05/2018

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ được phê duyệt theo Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam đối với các kết quả nghiên cứu, cụ thể như sau:

(i) Đối tượng được hỗ trợ

Là kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước hoặc của các đề tài, dự án cấp Bộ (do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý).

(ii) Kết quả nghiên cứu thuộc đối tượng được hỗ trợ phải đáp ứng các yêu cầu

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Chưa/không được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích từ nguồn Ngân sách nhà nước.

(iii) Nội dung hỗ trợ

- Tra cứu tài liệu kỹ thuật có liên quan;

- Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích: lập bản mô tả, tờ khai và các tài liệu cần thiết khác;

- Hướng dẫn nộp Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.

(iv) Kinh phí hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện các công việc: tra cứu các tài liệu kỹ thuật, lập và hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu lập và gửi Phiếu đề xuất nhu cầu hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích trước ngày 30/10/2012 về địa chỉ:

Văn phòng Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35571843, Fax: 04.35575064, Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn