Thông báo

Thông báo Công văn số 159/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014

18/05/2018

Hiện nay, các Bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2013. Dự kiến vào khoảng tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ sẽ có Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2014 theo quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014 tại tài liệu đính kèm