Hình ảnh di tích

Vườn Tháp tại chùa Quỳnh Lâm

Chùa Quỳnh Lâm

Lễ Thượng Lương tại chùa Ngọa Vân

Cắt băng khánh thành chùa Trung Tiết

Lễ Thượng Lương tại chùa Trung Tiết

Toàn cảnh chùa Trung Tiết

Chùa Trung Tiết nhìn từ trên cao

Tòa Tam Bảo chùa Trung Tiết

Đền An Sinh

Tảng kê chân cột kiến trúc các thời Trần-Lê-Nguyễn tại đền An Sinh

Lễ hội đền An Sinh

Đền An Sinh

Đền An Sinh nhìn từ trên cao

Hộp Vàng Quốc Bảo

Bảo tháp 7 tầng tại chùa Hồ Thiên

Nhà bia tại chùa Hồ Thiên

Bia đá cổ tại chùa Hồ Thiên

Bảo tháp tại chùa Hồ Thiên

Lễ hội chùa Ngọa Vân

Chùa cổ Ngọa Vân

Chùa Ngọa Vân nhìn từ trên cao

Chùa Ngọa Vân nhìn từ trên cao

Tháp Đoan Nghiêm tại chùa Ngọa Vân

Nghi Môn của Nguyên Lăng

Thần Đạo nhìn từ trên cao của Nguyên Lăng

Nguyên Lăng nhìn từ trên cao

Thần Đạo của Nguyên Lăng

Núi canh nhìn từ trên cao

Tháp

Nhà Bia

Nhà Bia

Nhà Bia

Tháp

Toàn cảnh núi Canh

Nghi Môn của Đền Thái (Thái Miếu)

Tiền Đường

Tiền Đường

Tiền Đường

Hậu Cung

Thái Lăng nhìn từ nhiều phía

Thái Lăng nhìn từ trên cao

Thái Lăng nhìn từ xa

Thái Lăng nhìn từ xa

Sân làm lễ

Thần đạo

Thần đạo

Mùa thu trên Thái Lăng

Toàn cảnh chùa Non Đông

Cổng vào chùa Non Đông

Khu điện chính chùa Non Đông

Điện chính chùa Non Đông

Toàn cảnh Ngải Sơn Lăng

Ngải Sơn Lăng

Ngải Sơn Lăng

Ngải Sơn Lăng

Tượng Linh Vật tại Ngải Sơn Lăng

Tượng Chu Hầu và Linh Vật tại Ngải Sơn Lăng

Tượng Linh Vật tại Ngải Sơn Lăng

Tượng Linh Vật tại Ngải Sơn Lăng

Hy Lăng

Khu vực được cho là vị trí của Hy Lăng

Khu vực được cho là vị trí của Hy Lăng

Khu vực được cho là vị trí của Hy Lăng

Chùa, quán Ngọc Thanh

Toàn cảnh chùa, quán Ngọc Thanh

Chùa, quán Ngọc Thanh

Điện thờ chùa, quán Ngọc Thanh

Chùa, quán Ngọc Thanh

Điện thờ chùa, quán Ngọc Thanh

Vườn tháp trong chùa, quán Ngọc Thanh

Toàn cảnh chùa Mỹ Cụ

Toàn cảnh chùa Mỹ Cụ

Chùa Mỹ Cụ

Chùa Mỹ Cụ

Cổng chính chùa Mỹ Cụ

Vị trí được cho là Tàn Lọng

Vị trí được cho là Tàn Lọng

Vị trí được cho là Tàn Lọng

Ví trí được cho là Tàn Lọng

Vị trí được cho là Tàn Lọng

Phủ Am Trà

Phủ Am Trà

Phủ Am Trà

Phủ Am Trà

Thông Đàn nhìn từ trên cao

Thông Đàn nhìn từ trên cao

Tháp mộ trên Thông Đàn

Tháp mộ trên Thông Đàn

Tháp mộ trên Thông Đàn

Đô Kiệu

Đô Kiệu

Đô Kiệu

Đô Kiệu

Đô Kiệu

Đô Kiệu

Đô Kiệu

Đô Kiệu

Đô Kiệu

Lăng Tư Phúc

Lăng Tư Phúc

Lăng Tư Phúc

Lăng Tư Phúc

Vị trí của Mục Lăng

Vị trí của Mục Lăng

Vị trí của Mục Lăng

Vị trí của Mục Lăng

Vị trí của Mục Lăng

Vị trí của Mục Lăng

Vị trí của Mục Lăng

Vị trí của Mục Lăng

Vị trí của am Mộc Cảo

Vị trí của am Mộc Cảo

Vị trí của am Mộc Cảo

Vị trí của am Mộc Cảo

Vị trí của am Mộc Cảo

Vị trí của am Mộc Cảo

Vị trí của am Mộc Cảo

Dấu tích của Phụ Sơn Lăng

Dấu tích của Phụ Sơn Lăng

Dấu tích của Phụ Sơn Lăng

Dấu tích của Phụ Sơn Lăng

Dấu tích của Phụ Sơn Lăng

Dấu tích của Phụ Sơn Lăng

Am Ngọa Vân

Am Ngọa Vân

Am Ngọa Vân

Đá Chồng

Đá Chồng

Đá Chồng

Đá Chồng

Đá Chồng

Đồn Cao

Đồn Cao

Đồn Cao

Đồn Cao

Đồn Cao

Đồn Cao

Đồn Cao

Làng Quê Yên Đức

Làng Quê Yên Đức

Làng Quê Yên Đức

Làng Quê Yên Đức

Làng Quê Yên Đức

Làng Quê Yên Đức

Tháp Phật Hoàng

Tháp Phật Hoàng

Tháp Phật Hoàng

Am Sơn Thần